Atrakcyjność podregionów

Oceniono także podregiony – pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej, usługowej oraz high-tech. Również i w ich przypadku, podzielono je na pięć klas według miejsc, które zajęły w poszczególnych zestawieniach. Podregiony o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej uplasowały się na miejscach 1-12, o wysokiej – 13-24, o przeciętnej 25-36, o niskiej – 37-48, natomiast o najniższej – 49-60.

Wśród tych o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej znalazły się dwa zwarte obszary położone w południowej części Polski. Jeden z nich ukształtowany jest wokół Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, drugi zaś wokół Wrocławia, Jeleniej Góry i Wałbrzycha – ośrodków przemysłowych Dolnego Śląska. Wyróżniają się one długimi tradycjami przemysłowymi, a co za tym idzie ‒ dobrze rozwiniętym sektorem przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistycznym rykiem pracy oraz względnie dobrą dostępnością transportową dzięki autostradzie A4. Poza omawianym obszarem wysoką atrakcyjnością z punktu widzenia przemysłu cechują się też podregiony: łódzki, poznański oraz bydgosko-toruński.

Rysunek 3. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2016 roku

przemysl-podregiony-2

Źródło: opracowanie własne IBnGR.

Najwyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej charakteryzują się głównie podregiony o charakterze metropolitalnym. Ich ośrodkami są największe polskie miasta. Dysponują one przede wszystkim dużymi zasobami pracowników o wysokich, a zarazem różnie profilowanych kompetencjach oraz dużymi i chłonnymi rynkami zbytu. Poza tym największe miasta oferują bardzo dobrą dostępność komunikacyjną i dobrze rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą. Tegorocznym liderem jest podregion warszawski, a zaraz za nim uplasowały się podregiony: łódzki oraz krakowski.

Rysunek 4. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2016 roku

uslugi-podregiony-2

Źródło: opracowanie własne IBnGR.

Grupę podregionów o najwyższym poziomie atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie również zdominowały podregiony o charakterze metropolitalnym. Tam właśnie koncentrują się infrastruktura oraz kadra badawczo-rozwojowa. Zasoby rynku pracy obejmują specjalistów wykształconych zarówno w lokalnych ośrodkach akademickich, jak i zachęconych do migracji poprzez dobre warunki życia, w tym rozwinięte otoczenie kulturowe. Ośrodki te cechują się jednocześnie najlepiej rozwiniętą infrastrukturą teleinformatyczną oraz relatywnie wysoką dostępnością w zakresie transportu pasażerskiego. Najwyższymi pozycjami w tegorocznym zestawieniu mogą się poszczycić podregiony: warszawski, krakowski oraz poznański.

Rysunek 5. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności zaawansowanej technologicznie w 2016 roku

zaawansowane-tech-podregiony-2

Źródło: opracowanie własne IBnGR.