O projekcie

„Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski” to projekt realizowany od 2004 r. przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Celem badania jest określenie różnic w atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw i podregionów. Atrakcyjność inwestycyjna jest rozumiana jako zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw, czym przyciągają inwestorów.

Analizy atrakcyjności inwestycyjnej dokonano na poziomie województw oraz podregionów. W przypadku województw dokonano ogólnej charakterystyki atrakcyjności inwestycyjnej, skupiając się na czynnikach uniwersalnych – istotnych niemal dla każdego rodzaju inwestycji, a także przedstawiono charakterystykę branżową, odnoszącą się do trzech kategorii inwestycji: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Charakterystyka podregionów jest natomiast związana wyłącznie z trzema kategoriami inwestycji: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie.

Atrakcyjność inwestycyjna ma wielowymiarowy charakter. Aby go możliwie najdokładniej odzwierciedlić, przeanalizowano kilkadziesiąt zmiennych będących podstawą oceny przestrzennego zróżnicowania poszczególnych korzyści (czynników) lokalizacji, takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego, aktywność województwa względem inwestorów. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej nadano im różne wagi.

Zespół autorski:

  • dr Aleksandra Borowicz
  • Maciej Dzierżanowski
  • Martyna Kostyra
  • Stanisław Szultka
  • Marcin Wandałowski

Organizatorzy:

ibngr-okragle

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ

80-227 GDANSK, UL. DO STUDZIENKI 63

TEL. +48 58 524 49 00

FAX +48 58 524 49 08

IBNGR@IBNGR.PL

WWW.IBNGR.PL

kas_logo_blau300

FUNDACJA KONRADA ADENAUERA W POLSCE

02-561 WARSZAWA, UL. J. DABROWSKIEGO 56

TEL. +48 22 845 93 30

FAX. +48 22 848 54 37

KAS@KAS.PL

WWW.KAS.PL, WWW.KAS.DE